Príspevky na rekonštrukciu hlavného oltára

môžete vkladať na farský účet SK10 0200 0000 0017 5690 6253.
Pán Boh zaplať
Vyberať/prijímať príspevky nemá oprávnenie nikto.