krst ukázať
úvod
Krst je základom kresťanského života, vstupnou bránou do života v Duchu a bránou, ktorá otvára prístup k ostatným sviatostiam. Krstom sme oslobodení od hriechu a znovuzrodení ako Božie deti. Stávame sa Kristovými údmi, členmi Cirkvi a dostávame účasť na jej poslaní.
krst dieťaťa
Najprv si dohodnite predbežný termín v rodine. Skutočný dátum oznámite členom rodiny až po spresnení na farskom úrade.
Právo žiadať krst na farskom úrade majú len rodičia dieťaťa. K tomu je potrebné doniesť rodný list dieťaťa. Sviatosť možno riadne vysluhovať len vo farskom kostole pri nedeľnej sv. omši.
Pokrstiť môžem len dieťa, ktoré má trvalé bydlisko v našej farnosti. Ak má trvalé bydlisko v inej farnosti, rodičia dieťaťa musia vyžiadať „Prepustenie ku krstu“ z farnosti trvalého bydliska.
Kňaz je povinný pripraviť rodičov (ak je možné aj krstných) krstnou náukou.
Na krst je treba pripraviť krstnú košieľku a krstnú sviecu.
staršie dieťa
Ak je dieťa v 3. ročníku ZŠ a nie je pokrstené, krst mu vyslúžime pred slávnosťou Prvého svätého prijímania. Podrobnosti Vám rád vysvetlím.
dospelí
Prihláste sa na farskom úrade, kde Vám poskytnem všetky informácie.
Dospelý človek musí absolvovať obdobie intenzívnej prípravy – katechumenát, ktorý trvá dva roky. Podľa uváženia farára sa môže skrátiť na jeden rok. V tomto období kandidát absolvuje katechézy o viere, mravoch, liturgii a modlitbe. Po skončení katechumenátu farár posúdi súcosť kandidáta a žiada biskupa o vyslúženie sviatosti.
Krst dospelých sa podľa pradávnej tradície Cirkvi vysluhuje v slávení veľkonočnej vigílie. Dospelý prijíma naraz všetky tri sviatosti vovedenia do kresťanského života.
krstní rodiča
Aby niekto mohol prijať úlohu krstného rodiča, je potrebné: aby ho určil sám krstenec alebo jeho rodičia, alebo ich zástupca, alebo ak títo chýbajú, farár, a aby bol schopný a mal úmysel plniť túto úlohu; aby zavŕšil šestnásty rok života (z oprávneného dôvodu môžem pripustiť výnimku); aby bol katolík, pobirmovaný, ktorý už prijal Eucharistiu, a vedie život primeraný úlohe, ktorú má prijať; aby nebol postihnutý nijakým kánonickým trestom; aby nebol otcom alebo matkou krstenca.
Pokrstený v inej cirkvi, sa má pripustiť len spolu s katolíckym krstným rodičom, a to iba ako svedok krstu. (pozri KKP kán. 874)
• Pred krstom odporúčam rodičom (aj krstným) prijať sviatosť zmierenia.
• Ak rodičia dieťaťa nie sú sviatostne sobášení, rád im pomôžem tento stav nápraviť.
formula
meno, ja ťa krstím
v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
zopár slov
Rodičia a krstní rodičia nás na začiatku života pribiesli na krst. Touto prvou a najdôležitejšou sviatosťou sme nastúpili na loďku, ktorá sa volá cirkev. Tento obrad sa niekedy vykonával (a v niektorých kostoloch vo svete sa to robieva dodnes) ponorením celého dieťaťa do vody. Pár minút pod hladinou bez kyslíka znamená smrť. Krstom je náš starý človek pochovaný, rodí sa nový – z vody a z Ducha svätého. Dedičná vina je zmytá. V Cirkvi sme v bezpečí, lebo ju riadi náš Pán. Plavil sa neraz aj s apoštolmi, i za búrky. Kým oni prežívali stres z možného stroskotania, on pokojne spal, potom utíšil more i vietor a ukázal nám, že on je tu Pán. Loď, ktorá má na svojom boku napísané meno cirkev, nikdy nepostihne osud Titaniku – „pekelné brány ju nepremôžu“. Krstom sme dostali vstupenku na jej palubu.
birmovanie ukázať
úvod
Sviatosť birmovania tvorí s krstom a Eucharistiou jeden celok „sviatostí uvádzania do kresťanského života“, ktorého jednotu treba zachovať. Preto jej prijatie je potrebné na dovŕšenie krstnej milosti. Pokrstených „sviatosť birmovania dokonalejšie spája s Cirkvou a bohato ich obdarúva osobitnou silou Ducha svätého, takže sú ako praví Kristovi svedkovia väčšmi povinní šíriť a brániť vieru slovom i skutkom.“ (KKC, 1285)
podmienky
absolvovaná formácia v rámci hodín náboženskej výchovy a farského spoločenstva.
čas
Ostatná birmovka bola 3. októbra 2010
formula
biskup: meno, prijmi znak daru Ducha Svätého.
birmovanec: Amen.
biskup: Pokoj s tebou.
birmovanec: I s duchom tvojím.
zopár slov
Bez pumpy by náš čln zostal spľasnutý. Ak by jej nebolo, ani bicyklovať by sa nedalo. Pumpa vtláča do člna či do duše na kolese vzduch, mnohé vynálezy by nám ináč nefungovali.Keď Boh stvoril človeka, vdýchol do neho dušu. Nepozostávame len z tela, ktorý si vyžaduje posilnenie v podobe potravy, vitamínov či kyslíka. Našou súčasťou je aj vnútro, ktoré potrebuje neviditeľné a nehmatateľné posilnenie. To sa pokrsteným veriacim dostáva v podobe sviatosti birmovania. Duch svätý, ktorý nás obmyl pri krste, na nás tentoraz vylieva plnosť svojich siedmych darov – múdrosti, rozumu, poznania, rady, sily, nábožnosti a bázne voči Bohu. Birmovka je pumpa, ktorá do nás vtláča toľko duchovnej milosti, že už nikdy nebudem môcť povedať „Bože, mne si málo dal“.
eucharistia ukázať
úvod
Eucharistia je prameň a vrchol celého kresťanského života. „Ostatné sviatosti ako aj všetky ekleziálne služby a apoštolské diela úzko súvisia so svätou Eucharistiou a sú na ňu zamerané. Veď najsvätejšia Eucharistia obsahuje celé duchovné dobro Církvi, totiž samého Krista, nášho veľkonočného Baránka (KKC 1324).
Ježiš nás vyzýva, aby sme ho prijímali v Eucharistii: „ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život.“ (Jn 6,53)
Kto chce prijať Krista v Eucharistii, musí byť v stave milosti posväcujúcej. Ak si je kresťan vedomý, že spáchal ťažký hriech, musí najskôr prijať sviatosť zmierenia.
deti
V našej diecéze prijímajú Eucharistiu prvý raz deti 3. ročníka základnej školy, ktoré navštevujú náboženskú výchovu od 1. ročníka.
V našej farnosti sa slávnosť prvého prijímania detí koná v Nedeľu Najsvätejšej Trojice, spravidla pri farskej sv. omši.
dospelí
Ak ste dospelý, pokrstený, ale ešte ste neprijali Eucharistiu, ohláste sa na farskom úrade, rád vám pomôžem s prípravou.
chorí
Chorých, ktorí chcú prijať Eucharistiu, nahláste na farskom úrade, alebo v sakristii svojho kostola.
v nemocnici
Chorých, ktorí chcú prijať Eucharistiu, nahláste na RK farskom úrade (aj telefónom) v Palúdzke.
zopár slov
Predstavme si finále majstrovstiev sveta. Na štadión nastupuje Slovenska proti Brazílii. Stotisíc divákov hučí v hľadisku, milióny sedia doma pred televízorom. Rozhodca chce dať pokyn k začatiu stretnutia. Ale niet lopty! Rozhodca rozhodne: „Hráme bez lopty.“ Ako to dopadne? Kto vyhrá? Bude to divákov baviť? Načo sú tam brankári? Zápas sprevádza nespokojný piskot, vyprázdňuje sa hľadisko... Zrazu dobehne chlapec – a hodí svoju loptu. Celý svet sa na to díva, diváci sledujú ako s ňou Hamšik dribluje... Ako sa futbal nedá hrať bez lopty, nemožno žiť ako veriaci bez Eucharistie. Ak by uprostred nás nebol prítomný Kristus v podobe chleba a vína, môžeme pískať a opustiť „tribúnu“. On je ten najdôležitejší: „Ja som cesta, pravda a život“. Prečo skúšame hrať futbal bez lopty? Prečo žijeme bez Boha? Prečo si na všetko nájdeme čas, všetko je dôležité, len jemu nevenujeme svoju pozornosť?
zmierenie ukázať
úvod
Keďže nový život milosti, ktorý sme dostali v krste, neodstránil slabosť ľudskej prirodzenosti ani náklonnosť na hriech, Kristus ustanovil túto sviatosť na obrátenie pokrstených, ktorí sa od neho hriechom vzdialili (KKKC 297).
riadne
Sviatosť zmierenia vysluhujem vo všedné dni večer po sv. omši. Vo štvrtok pred prvým piatkom vo filiálnom kostole a v prvý piatok vo farskom kostole o 18. hod.
mimoriadne
Okrem riadnych termínov vyslúžim túto sviatosť kedykoľvek o ňu požiadate, ak tomu nebráni závažné prekážka.
spoločné
Tzv. „spoločnú“ sviatosť zmierenia v našej farnosti vysluhujú viacerí kňazi dekanátu v sobotu pred Kvetnou nedeľou a ostatnú sobotu pred Slávnosťou Narodenia Pána od 9. hod. vo filiálnom a od 10. hod. vo farskom kostole.
odpust
Vysluhovanie zmierenia pred odpustovými slávnosťami ohlásim vo farských oznamoch a na týchto stránkach.
formula
Milosrdný Boh Otec, ktorý smrťou a zmŕtvychvstaním svojho Syna zmieril svet so sebou a zoslal Ducha Svätého na odpustenie hriechov, nech ti službou Cirkvi udelí odpustenie a pokoj. A ja ťa rozhrešujem od tvojich hriechov v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
zopár slov
Jednu známej som sa pýtal, ktorú sviatosť predstavuje bejzbalová pálka. Odpovedala: „Manželstvo?“ Podobne to vysvetlil tretiak na hodine náboženstva: „Fú, oženiť sa, to je riadna pálka.“ V našom zozname zastupuje inú sviatosť. Na Slovensku tento šport nie je veľmi známy. Jedno z jeho hlavných pravidiel je – udrieť loptičku tak, aby odletela čo najďalej, najlepšie až za štadión. Vtedy pre družstvo hravo získam bod. To isté sa odohráva vo sviatosti zmierenia. Odbíjam od seba špinu, zlo a hriechy. Neposielam ich pred seba len na pár metrov. Všetko negatívne, čo v spovedi vyznávam, letí nielen za štadión či kostol, ale priamo do neba. Najďalej, ako je len možné, priamo do Božieho náručia. Boh vo svojom milosrdenstve prijíma moju ľútosť a posilňuje ma v boji proti pokušeniam. Toto je skutočná výhra.
pomazanie ukázať
úvod
Posvätným pomazaním chorých a modlitbou kňazov celá Cirkev odporúča chorých trpiacemu a oslávenému Pánovi, aby im uľavil a ich spasil, ba povzbudzuje ich, aby sa dobrovoľne spojili s Kristovým utrpením a jeho smrťou, a tak prispeli k dobru Božieho ľudu. (KKC, 1499)
podmienky
Pomazanie chorých sa môže udeliť veriacemu, ktorý sa v dôsledku choroby alebo staroby začína ocitať v nebezpečenstve smrti. Môže sa opakovať, ak sa chorému zhorší zdravotný stav. Pomazanie je vhodné prijať i v prípade odchodu do nemocnice z dôvodu vážneho zdravotného stavu.
K chorému volajte kňaza čím skôr. Táto sviatosť prináša pokoj a silu na premáhanie bolesti a ťažkostí.
individuálne
Sviatosť vysluhujem individuálne – doma, ak o jej udelenie požiadate telefónom alebo osobne. Doma je potrebné pripraviť: stôl prestretý bielym obrusom, kríž a dve horiace sviece. Kým príde kňaz, zotrvajte pri chorom v modlitbe.
spoločné
– v kostole pri farskej omši. Vtedy môže prijať pomazanie každý, kto dovŕšil 60. rok života, alebo sa nachádza v ťažkom zdravotnom stave. Dátum a čas ohlásim vo farských oznamoch a na týchto stránkach.
formula
Skrze toto sväté pomazanie
a pre svoje láskavé milosrdenstvo
nech ti Pán pomáha milosťou Ducha Svätého;
R. Amen.
A oslobodeného (oslobodenú) od hriechov
nech ťa spasí a milostivo posilní.
R. Amen.
zopár slov
Telo si neraz vyžaduje ošetrenie. Môžem sa zraniť pri športe, potom pribehne lekár, a hneď ranu čistí. Ale človeka neraz postihnú choroby, ktoré ho pritlačia na lôžko, ktoré mu skrátia život, pred ktorými sú aj najlepší chirurgovia bezmocní. V takýchto ťažkostiach už nepotrebujem a lieky, ale túžime po blízkosti príbuzných. Túžime, aby nás niekto povzbudil, pohladil, navštívil, keď nemôžeme vstať z postele. Aj v týchto ťažkých životných situáciách nám Cirkev ponúka sviatosť na posilnenie – pomazanie chorých. Nie je to „posledné pomazanie“, ako sa tento obrad nazýval kedysi. Táto sviatosť je znamením, že Bohu na nás záleží, aj keď sme chorí, že máme svoju hodnotu, aj keď nás už svet odpisuje a považuje za nepotrebných. Pomazanie chorých znamená, že Ježiš mi fúka rany a hladí ma vtedy, keď lekári nestačia a aj moji blízki na mňa zabudli.
kňazstvo ukázať
úvod
Sviatosť posvätného stavu je sviatosť, vďaka ktorej sa poslanie, ktoré Kristus zveril svojim apoštolom, naďalej vykonáva v Cirkvi až do konca čias. Je to sviatosť apoštolskej služby.
Má tri stupne: episkopát (biskup), presbyterát (kňazov) a diakonát (diakon).
podmienky
Sviatosť posvätného stavu sa vysluhuje tým, ktorých do tejto služby povoláva Pán. Na základe rozpoznaných znakov povolania musia predtým absolvovať duchovnú formáciu v kňazskom seminári a štúdium na teologickej fakulte.
zopár slov
Ak sa nášmu tímu nedarí, a zrazu získame penaltu, kamera nasmerovaná na tribúnu odhalí, že niektorí fanúšikovia majú zatvorené oči, zložené ruky a modlia sa. Iní spievajú nekonečné chorály a hlasnými pokrikmi povzbudzujú. Keď sa na druhej strane hráči na ihrisku flákajú, diváci prejavia svoju nespokojnosť pískaním.
Sviatosť kňazstva prijali tí, ktorí sa stali našimi najvernejšími fanúšikmi. Kňaz sa za nás modlí a prináša najvznešenejšiu obetu – svätú omšu. Kňaz nás svojimi kázňami povzbudzuje, aby sme hrali dobre. Kňaz nám fandí. Sem-tam aj zapíska, i prísne slová vyjdú z jeho úst z kazateľnice či pri spovedi, ale môže sa fanúšik zachovať ináč, keď to ako hráči flákame?
manželstvo ukázať
úvod
O úmysle uzavrieť sviatostné manželstvo informujte kňaza najneskôr 3 mesiace vopred. Niekedy je potrebné vybaviť viac vecí, čo si vyžaduje čas.
Ak ste len pokrstení, a iné sviatosti ste neprijali, termín sobáša príďte dohodnúť aspoň pol roka vopred. Je nutná príprava na sv. prijímanie (birmovanie nie je podmienkou).
Ak si katolík berie kresťana iného vyznania, uzatvára manželstvo v katolíckom obrade.
Osobne dohodnite na farskom úrade predbežný termín sobáša. Prípadnú zmenu okamžite oznámte na farskom úrade.
kde začať
Na matričnom úrade vyplňte formulár „Žiadosť o uzavretie manželstva“. K tomu potrebujete OP a rodné listy.
Štátny sobášny list môžete (aj jeden z manželov s OP) vyzdvihnúť na Matričnom úrade najskôr 3 pracovné dni po uzavretí manželstva.
Kán. 1063 - Duchovní pastieri sú povinní starať sa, aby vlastné cirkevné spoločenstvo poskytovalo veriacim pomoc, ktorou sa manželský stav má uchovávať v kresťanskom duchu a napredovať v dokonalosti:
1. kázaním, katechézou,...;
2. osobnou prípravou na uzavretie manželstva,...;
3. obohacujúcim liturgickým slávením manželstva,...;
4. napomáhaním manželov,...
doklady
Krstné listy z farností, kde boli pokrstení, nie staršie ako 3 mesiace.
Ak bývate v inej farnosti, jeden z vás vyžiada od svojho farára licenciu na sobáš.
Platné občianske preukazy.
Zvoľte si 2 svedkov a zistite ich: meno a priezvisko, povolanie, adresu a rodné číslo. Svedok musí mať aspoň 18 rokov, nemusí byť veriaci.
Ak jeden z vás prijal Eucharistiu a druhý je iba pokrstený, alebo je jeden z vás pokrstený v inej kresťanskej cirkvi, spíšeme Žiadosť o povolenie uzavrieť manželstvo; (s 2 svedkami).
Ak je jeden z vás nepokrstený, spíšeme Žiadosť o dišpenz (s 2 svedkami).
Kto už mal cirkevný sobáš, donesie Doklad o neplatnosti predošlého manželstva.
Rozvedený(á), donesie Kópiu rozsudku o rozvode civilného manželstva.
Civilne sobášení donesú Sobášny list.
Ovdovelý donesie Svedectvo o smrti predošlého manžela.
príprava
Absolvujeme aspoň 3 stretnutia, na ktorých preberieme obrad uzatvárania manželstva a dôležité upozornenia pre život v kresťanskom manželstve (resp. pre život v manželstve s pokrstenou katolíckou stránkou). Termíny predmanželskej náuky dohodneme na farskom úrade.
V období prípravy môžete absolvovať aj stretnutie, potrebné ku krstu dieťaťa. Dostanete o tom potvrdenie. Po pôrode sa budete môcť pokojne starať o dieťa, a nebudete od neho odbiehať na predkrstnú prípravu.
Ak nedodržíte termíny, nezaručujem, že sobáš bude v termíne, ktorý ste naplánovali.
formula
Muž: Ja, M., beriem si teba, M., za manželku a sľubujem pred všemohúcim Bohom, že ti budem verným manželom a že ťa nikdy neopustím ani v šťastí ani v nešťastí, ani v zdraví ani v chorobe a že ťa budem milovať a ctiť po všetky dni svojho života.
Žena: Ja, M., beriem si teba, M., za manžela a sľubujem pred všemohúcim Bohom, že ti budem vernou manželkou a že ťa nikdy neopustím ani v šťastí ani v nešťastí, ani v zdraví ani v chorobe a že ťa budem milovať a ctiť po všetky dni svojho života.
Kňaz (diakon): A ja v mene svätej Cirkvi potvrdzujem, že ste uzavreli sviatostné manželstvo a požehnávam ho v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Čo Boh spojil, človek nech nerozlučuje.
Všetci: Amen.
platnosť
manželstva môže byť prešetrená pred cirkevným súdom. Po procese a dokázaní zákonných prekážok sa v určitých prípadoch deklaruje nulita. To neznamená, že sa zruší platnosť manželstva, ale oficiálne sa vyhlási, že manželstvo nikdy právoplatne nevzniklo.
zopár slov
Bicykel splní svoj účel len ak má kolesá. Ak jedno vypadne, je nepoužiteľný. Nemôže ísť jedno koleso jedným smerom a druhé iným. V takom prípade sa jazda stáva nemožnou. A do tretice, bicykel nikdy nebude fungovať sám od seba, nebude si jazdiť po vyznačených chodníkoch bez pasažiera na svojom sedadle. Ten je nutný: riadi predné koleso a tým aj smer jazdy; dáva pohon zadnému kolesu, a tým vzniká pohyb. Manželstvo je sviatosť pre dvoch. Bude požehnaním pre oboch, len ak pôjdu spoločne jedným smerom. Ak sa pokúsia ísť proti sebe či od seba, manželstvo krachuje. Túto sviatosť pre muža a ženu si tiež nemožno predstaviť ako samofungujúcu. Je nutný ten, kto bude riadiť jej smer a ktorý jej bude dodávať silu. Ňou je sám Ježiš. Rozvod mnohokrát vzniká práve vtedy, keď bicykel začne bicyklovať bez neho...